Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

VNM - DMS
MMS BRANDNAM

Đội ngũ lãnh đạo

Nghiêm Văn Minh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thu Nga
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Mã Tiến Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Hoan
GIÁM ĐỐC MARKETING
Đào Thế Dũng
GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Bạn cần tư vấn về sản phẩm dịch vụ