Tuyển dụng .NET Developer

- Tham gia phát triển hệ thống sản phẩm phần mềm của công ty trên nền tảng .NET.- Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm để thực hiện công việc phân tích, thiết k...